Reklamačné podmienky

Penzión Astória, ul. Astoria 581/2, Ľubochňa

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií poskytovaných služieb v Penzióne Astória vydávam v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka tento reklamačný poriadok:

Článok I


Právo na reklamáciu služieb

Ak spotrebiteľ zistí, že poskytnuté ubytovacie služby, resp. s nimi súvisiace služby majú vadu, má právo túto reklamovať. Ak spotrebiteľ zistí, že ubytovacia služba, ktorá bola poskytnutá, má vadu, musí uplatniť svoje právo u majiteľa prevádzky bez zbytočného odkladu; jeho právo zanikne ak nebolo uplatnené do 6 mesiacov od poskytnutia služby. Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o poskytnutých službách, doklad o zaplatení služieb, ktorých vadu reklamuje.

Článok II


Zodpovednosť organizácie

Ak spotrebiteľ uplatní právo zo zodpovednosti za vady služieb, je majiteľ povinný po odbornom posúdení rozhodnúť o reklamácii ihneď. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu ijneď, alebo ju majiteľ nepovažuje za opodstatnenú, je povinný so spotrebiteľom spísať záznam o reklamácii. V zázname uvedie presné označenie služby a čas, kedy bola poskytnutá, vytknuté vady a požiadavku na vybavenie reklamácie. Kópiu záznamu dostane spotrebiteľ.

Ak sa jedná o zložitý prípad, je povinný majiteľ rozhodnúť o reklamácii do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Prevádzkovateľ je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, nechať poskytovanú službu odborne posúdiť. Prevádzkovateľ je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia preukázať. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo na súde.


Článok IIINeodstrániteľné vady poskytnutej služby

Ubytovacie služby

Ak nie je možné vady technického charakteru na izbe pridelenej spotrebiteľovi odstrániť, a ak ubytovacie zariadenie nemôže poskytnúť spotrebiteľovi iné náhradné ubytovanie a izba bude prenajatá po dohode napriek takejto vade, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny izby, zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak už bolo zaplatené.


Článok IVStorno poplatky

Storno podmienky pri stornovaní pobytu zo strany hosťa:
• V prípade zrušenia objednávky 7 a menej pracovných dní pred pobytom účtujeme 100 % storno poplatok zo zaplatenej zálohy.
• V prípade zrušenia objednávky 7 až 14 pracovných dní pred pobytom účtuje 50 % storno poplatok zo zaplatenej zálohy.
• V prípade zrušenia objednávky viac ako 14 dní pracovných dní pred nástupom na pobyt neúčtujeme storno poplatok.

Pri znížení reálneho počtu osôb oproti objednanému počtu osôb si vyhradzujeme právo na prehodnotenie výšky poskytnutých zliav.

V celom penzióne okrem terasy izby číslo 6 platí prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. V prípade porušenia si vyhradzujeme právo od hosťa účtovať poplatok 100 €

Článok VLehoty na uplatnenie reklamácie

Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty, spravidla do ukončenia pobytu.

Tento reklamačný poriadok je platný od 1. júla 2008

pelex, s.r.o.
Mgr. Peter Lelko - majiteľ